ALM 111 Gramer I

 

Gramer dersi bütün dillerde temel konulardan birini oluşturur. Esaslı gramer bilgisine sahip olmayan bir kişi diğer derslerde de başarılı olamaz. Özellikle de dil ve edebiyat bölümlerinde öğrenim gören öğrenciler için büyük bir önem arz eder.

Dersin amacı Gramerin temel kavram ve kurallarını öğretmek bununla birlikte anlama, yazma, konuşma, okuma becerisini geliştirmektir.

Bu derste önce sözcük türlerine ilişkin genel bir bilgi verildikten sonra, bol örneklerle sözcük türetme yolları konu edinmektedir. Daha sonra Almancanın en önemli konularından birini oluşturan isim ve sıfat çekimleri ele alınmaktadır. Bu bağlamda isimler, isimlerin sıfatla ve sıfatsız çekimi, zamirler, sıfatların derecelendirilmesi işlenmektedir. Bütün çekim şekilleri detaylı verildikten sonra cümle ve cümle çeşitleri, eylemler ve eylemlerin türleri, zamanlar, zamanların Modalverb ile ve Modalverb olmadan kullanılması, edilgen çatı, edilgen çatıda zamanlar, edilgen çatının tarz eylemlerle kullanılması, eylemlerin haben ya da sein ile kullanılması, emir kipi gibi konular ele alınmaktadır.

Yöntem: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma, Ödev

Ders Türkçe ve Almanca verilmektedir. Konular basitten zora doğru ele alınmaktadır ve önce konular anlatılmakta, daha sonra anlatılan konuya ilişkin alıştırmalar yapılmakta ve konuyu pekiştirme amacıyla ödevler verilmektedir. Ders için bir ara ve final sınavı yapılmaktadır.

Derste materyal ya da kaynak olarak kendi kitabım başta olmak üzere, başka yazarların kitapları, internetten elde edilen kitaplar, alıştırmalar ve materyaller kullanılmaktadır. Öğrencilere ayrıca dersle ilgili başka kaynakçalar da önerilmekte ve verilmektedir.

 

KAYNAKÇA

ADLER, Klaus / STEFFENS, Benno: Deutsch für die Mittelstufe, Bd. 1, Müchen 1974.

ADLER, Klaus / STEFFENS, Benno: Deutsch für die Mittelstufe. Texte und Übungen, München 1989.

DUDEN Das Aussprachewörterbuch, Mannheim 1990.

DUDEN Deutsches Universalwörterbuch. Mannheim 2003.

DUDEN Die deutsche Rechtschreibung. Mannheim 2000.

DUDEN Grammatik, Bd. 4 Mannheim / Wein / Zürich 1984.

ERBEN, J.: Deutsche Grammatik. Ein Abriss.  Frankfurt / M. 1980.

GRIESBACH, Schulz/SCHULZ, Dora: Deutsche Sprachlehre für Ausländer. München 1981.

Grosses Wörterbuch der deutschen Aussprache. Leipzig 1982.

HELBIG, Gerhart/BUSCHA, Joachim: Leitfaden der deutschen Grammatik. Leipzig 1994. HELBIG, Gerhart/BUSCHA, Joachim: Übungsgrammatik Deutsch. Leipzig 1994.

STEUERWALD, Karl: Türkçe-Almanca Sözlük. ABC Yay. İstanbul 1972.

STEUERWALD, Karl: Almanca -Türkçe Sözlük. ABC Yay. Wiesbaden 1974.

SCHULZ, Hans/SUNDERMEYER, Wilhelm: Deutsche Sprachlehre für Ausländer Grammatik und Übungsbuch. München 1974.

SCHUMANN: Johannes: Mittelstufe Deutsch. München 1992.

WAHRIG, Gerhard: Deutsches Wörterbuch. Gütersloh 1978.

ZENGİN, Dursun: Her Yönüyle Modern Almanca. Kurmay Yay. Ankara 2016.

ZENGİN, Dursun: Almancanın Temel Kuralları ve Özeti. Kurmay Yay. Ankara 2006.

ZENGİN, Dursun: Almanca Dil Hapı. Kurmay Yay. Ankara 2007.

 

 

ALM 123 Ülke Bilgisi I

 

Ülke Bilgisi dersi Almanya’yı öğrenciye tanıtmak ve Alman Kültürüne özgü olanı aktarmayı hedeflemektedir. Derste Almanya nerededir, komşuları kimdir, coğrafi konumundan siyasi unsurlarına kadar birçok bilgi aktarılır. Öğrencinin Almanya’yı kapsamlı bir şekilde tanımasını sağlar. Dersin başında Almanya hakkında bu bilgileri öğrenciye sunduktan sonra, öğrencilere konu başlıkları dağıtılır. Örneğin: Bundesländer und ihre Landeshauptstädte, Regierungssystem in Deutschland, Bundeskanzler damals und heute, vs. Öğrenciler bu konu başlıklarına yönelik sunumlar hazırlarlar ve Almanca olarak sınıfta sunarlar. Sunum sonrasında soru- cevap şeklinde sunulan konu üzerinde yine Almanca olarak konuşulur ve tartışılır.

Yöntem: Power Point sunum-Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma.

Ders Almanca verilmektedir, sunum sonrasındaki tartışma bölümünde Türkçe destek sağlanır.  Ders için bir ödev, bir ara ve bir final sınavı yapılmaktadır.

Derste materyal ya da kaynak olarak Goethe enstitüsünün basmış olduğu Tatsachen über Deutschland ve yine Goethe enstitüsünün internet sayfasından yararlanılmaktadır. Öğrencilere ayrıca dersle ilgili başka kaynakçalar da önerilmekte ve verilmektedir.

 

 

ALM 121 Sözvarlığı Alıştırmaları I

 

Söz Varlığı Alıştırmaları II birinci dönem Söz Varlığı Alıştırmaları I dersinin devamı niteliğindedir. Birinci dönemde elde edilen dağarcığını etkili bir biçimde kullanmayı hedeflemektedir. Bunun için hitabet çerçevesi altında devam ettirilir. Etkili konuşma ve yazma odaklı olan bu derste öncelikle ilk ders saatlerinde Power Point ile öğrencilere hitabet (alm.: Rhetorik) nedir sorusuna cevaben kısa bir tarihçesi sunulur. Akabinde edebiyatta Rhetorische Stilmittel veya Rhetorische Figuren olarak adlandırılan hitabet sanatının ayrıntıları ele alınır. Anapher, Elipse, Alliteration, Oxymoron, Euphemismus gibi çeşitli retorik figürler öğrenciye aktarılır. Kullanım şekilleri örneklerle gösterilir. Dönemin sonunda her öğrenci bir etkili konuşma sanatına örnek olacak bir konuşma metni hazırlayarak sunmak durumundadır.

Yöntem: Power-Point-Anlatım, Soru-Cevap, Sunum, Tartışma.

Ders Almanca verilmektedir. Konular anlatıldıktan sonra, hep birlikte soru ve cevap şeklinde tartışılmaktadır. Derste bir ara ve final sınavı ile bir sunum yapılmaktadır.

Derste materyal ya da kaynak olarak slaytlar kullanılmaktadır. Slaytlar çeşitli bilimsel kitaplardan ve internetten oluşturulmuştur.

 

 

ALM 125 Edebiyat Bilimi Temel Kavramları I

 

Bu derste, edebiyat nedir sorusunun tarihsel bağlamda ilk ortaya çıkış nedenleri irdelenerek, sözlü edebiyattan yazılı edebiyata geçiş sürecini ele aldıktan sonra edebiyat biliminin ön şartı olan temel kavramları ana hatlarıyla aktarmaktır. Edebiyat, nesir, nazım ve dram başlıkları altında sınıflandırıldıktan sonra; edebiyat bilimi temel kavramları başta köken itibariyle ayrıntılı bir şekilde ele alınarak edebi metinler bağlamında örneklendirilecektir. Buna ek olarak söz konusu kavramların güncel hayattaki uygulamaları (televizyon, sinema, tiyatro, resim gibi) da ele alınmaktadır. Dersin eğitim öğretim dili Almanca.

Bu kavramlar:

 

1.    Philologie

2.    Literatur

3.    Wiegenlied-Totenklage-lied

4.    Sage

5.    Legende

6.    Märchen

7.    Fabel

8.    Ironie

9.    Parodie

10.  Satire

11.  Bibliographie

12.  Zitat

13.  Fussnote

14.  Biographie-Autobiographie

15.  Erzählform/Er Form/Ich Form

16.  Erzählählsituation/personal/neutral/auktorial

17.  Erzählperspektive/innen/aussen/olympisch/Frosch-

18.  Erzählhaltung/neutral/kritisch/parodistisch/satirisch/ironisch/berichtend/humoristisch

19.  Distanz

20.  Erzählzeit/erzählte  Zeit

21.  Rückblendetechnik

22.  Innerer Monolog

23.  Bewusstseinsstrom

24.  Kritik

25.  Werkimmanente Interpretation

26.  Textexterne Interpretation

27.  Verfredungseffekt

28.  Kurzgeschichte

29.  Novelle

30.  Roman/traditonell/modern/postmodern/interkulturell

 

KAYNAKÇA

Schwelke, Günther: Literatur Lexikon. Metzler,1990

Wellek, Rene: Grundbegriffe der Literaturkritik. Kohlhammer,1990

Von Wilpert, Gero: Sachwörterbuch der Literatur. Kröner,1979

Best, Otto F.: Handbuch literarischer Fachbegriffe.Fischer,2000

Kißling, Walter: Deutsche Dichtung in Epochen. Metzler,1993

Vardar,Berke (1998), Açıklamalı Dilbilim Terimleri Sözlüğü, ABC, İstanbul

 

 

ALM 112 Gramer II

 

Bu ders ALM 111 Gramer I dersinin devamı niteliğindedir. Dersin amacı gramerin söz konusu temel kavram ve kurallarını öğretmek bununla birlikte anlama, yazma, konuşma, okuma becerisini geliştirmektir.

Derste ilgeçler, bağlaçlar, ilgi cümleleri, es adılı, sayı sözcükleri, eylemlerin kullanılma biçimleri, belirteçler, güçlük yaratan eylemler gibi konular ele alınmaktadır.

Yöntem: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma, Ödev

Ders Türkçe ve Almanca verilmektedir. Konular basitten zora doğru ele alınmaktadır ve önce konular anlatılmakta, daha sonra anlatılan konuya ilişkin alıştırmalar yapılmakta ve konuyu pekiştirme amacıyla ödevler verilmektedir. Ders için bir ara ve final sınavı yapılmaktadır.

Derste materyal ya da kaynak olarak kendi kitabım başta olmak üzere, başka yazarların kitapları, internetten elde edilen kitaplar, alıştırmalar ve materyaller kullanılmaktadır. Öğrencilere ayrıca dersle ilgili başka kaynakçalar da önerilmekte ve verilmektedir.

 

KAYNAKÇA

ADLER, Klaus / STEFFENS, Benno: Deutsch für die Mittelstufe. Bd. 1, Müchen 1974.

ADLER, Klaus / STEFFENS, Benno: Deutsch für die Mittelstufe. Texte und Übungen, München 1989.

DUDEN Das Aussprachewörterbuch. Mannheim 1990.

DUDEN Deutsches Universalwörterbuch. Mannheim 2003.

DUDEN Die deutsche Rechtschreibung. Mannheim 2000. DUDEN Grammatik, Bd. 4 Mannheim / Wein / Zürich 1984.

ERBEN, J.: Deutsche Grammatik. Ein Abriss.  Frankfurt / M. 1980.

GRIESBACH, Schulz/SCHULZ, Dora: Deutsche Sprachlehre für Ausländer. München 1981.

Grosses Wörterbuch der deutschen Aussprache. Leipzig 1982.

HELBIG, Gerhart/BUSCHA, Joachim: Leitfaden der deutschen Grammatik. Leipzig 1994. HELBIG, Gerhart/BUSCHA, Joachim: Übungsgrammatik Deutsch. Leipzig 1994.

STEUERWALD, Karl: Türkçe-Almanca Sözlük. ABC Yay. İstanbul 1972.

STEUERWALD, Karl: Almanca -Türkçe Sözlük. ABC Yay. Wiesbaden 1974.

SCHULZ, Hans/SUNDERMEYER, Wilhelm: Deutsche Sprachlehre für Ausländer Grammatik und Übungsbuch. München 1974.

SCHUMANN: Johannes: Mittelstufe Deutsch. München 1992.

WAHRIG, Gerhard: Deutsches Wörterbuch. Gütersloh 1978.

ZENGİN, Dursun: Her Yönüyle Modern Almanca. Kurmay Yay. Ankara 2016.

ZENGİN, Dursun: Almancanın Temel Kuralları ve Özeti. Kurmay Yay. Ankara 2006.

ZENGİN, Dursun: Almanca Dil Hapı. Kurmay Yay. Ankara 2007.

 


 

 

 

ALM 122 Ülke Bilgisi II

 

Ülke Bilgisi II dersi birinci dönemin devamı niteliğindedir. Almanya’yı kapsamlı bir biçimde tanımış olan öğrenciye artık Alman Kültürüne yönelik bilgi vermeyi hedeflemektedir. Bunun için derste Alman Kültür Varlığı olarak nitelendirilebilecek içerikler öğrenciye Power Point ile sunulur. Çeşitli etkinliklerle öğrenci interaktif olarak araştırmaya ve bilgi edinmeye yönlendirilir. Bilhassa edebiyatın içerisindeki kültür mirası irdelenerek öğrenciye aktarılır.  Öğrenciler Sagen, Legenden, Mythen, Märchen vs. gibi başlıklar altında örneğin Mainzelmänchen, das Rumpelstilzchen vs. gibi konuları araştırarak sunarlar.  Sunum sonrasında soru- cevap şeklinde sunulan konu üzerinde yine Almanca olarak konuşulur ve tartışılır.

Yöntem: Power Point sunum-Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma.

Ders Almanca verilmektedir, sunum sonrasındaki tartışma bölümünde Türkçe destek sağlanır.  Ders için bir ödev, bir ara ve bir final sınavı yapılmaktadır. Ders kaynağı olarak Goethe enstitüsünün hazırlamış olduğu Kulturgut Deutschland eserinden faydalanılmıştır.

 

 

 

ALM 120 Sözvarlığı Alıştırmaları II

 

Söz Varlığı Alıştırmaları dersi dil öğreniminde ve dili kullanımda en temel konulardan biridir. Bu ders Alman dilini öğrenen kişilerin kelime dağarcığını genişletmeyi hedefliyor. Özellikle de dil ve edebiyat bölümlerinde öğrenim gören öğrenciler için büyük bir önem arz etmektedir.

Dersin amacı Gramerin temel kavram ve kurallarını öğretmek bununla birlikte anlama, yazma, konuşma, okuma becerisini geliştirmektir.

Derste öncellikle Power Point ile Söz Varlığı Alıştırmaları ne demektir, hangi konuları ihtiva eder ve öğrenciyi hangi yönde geliştirir konusu aktarılır. Akabinde sözlükte yer alan değişik kelime grupları ile ilgili bilgi verildikten sonra, anlam kümesi çerçevesinde mevcut kelimeler tanıtılarak, örnekleriyle bu kümenin içerisinde yer alan kelimeler öğrenciyle birlikte çalışılır. Örneğin Literatur başlığı altında die Novelle, die Anthologie, das Symbol gibi kelimeler anlamları, etimolojileri ve kullanım alanlarına göre öğrenciye verilmektedir. Örneklerle kelimelerin pekişmesi sağlanır.

Yöntem: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma, Kahoot.

Ders Almanca verilmektedir. Örnek ve tartışma bölümünde Türkçe olarak da destek sağlanır. Kelimeler basitten zora doğru öğrenciye sunulur.  Ders sonunda verilen kelimelerin görsel hafızaya da yerleşebilmesi amacıyla Kahoot programı kullanılarak öğrencilerin daha aktif katılımı sağlanır.  Ders için bir ara ve final sınavı yapılmaktadır.

Derste materyal ve kaynak olarak Lorenz Derung’un Deutsch und Deutlich çalışması kullanılmaktadır. Bunun dışında Kluge’nin Etimoloji sözlüğü, Karl Steuerwald’in A-T/T-A Sözlüğü ve Wahrig’in sözlüğü kullanılmaktadır.

 

 

ALM 124 Edebiyat Bilimi Temel Kavramları II

 

Bu derste, edebiyat nedir sorusunun tarihsel bağlamda ilk ortaya çıkış nedenleri irdelenerek, sözlü edebiyattan yazılı edebiyata geçiş sürecini ele aldıktan sonra edebiyat biliminin ön şartı olan temel kavramları ana hatlarıyla aktarmaktır. Edebiyat, nesir, nazım ve dram başlıkları altında sınıflandırıldıktan sonra; edebiyat bilimi temel kavramları başta köken itibariyle ayrıntılı bir şekilde ele alınarak edebi metinler bağlamında örneklendirilecektir. Buna ek olarak söz konusu kavramların güncel hayattaki uygulamaları (televizyon, sinema, tiyatro, resim gibi) da ele alınmaktadır. Dersin eğitim öğretim dili Almanca.

Bu kavramlar:

 

31.  Philologie

32.  Literatur

33.  Wiegenlied-Totenklage-lied

34.  Sage

35.  Legende

36.  Märchen

37.  Fabel

38.  Ironie

39.  Parodie

40.  Satire

41.  Bibliographie

42.  Zitat

43.  Fussnote

44.  Biographie-Autobiographie

45.  Erzählform/Er Form/Ich Form

46.  Erzählählsituation/personal/neutral/auktorial

47.  Erzählperspektive/innen/aussen/olympisch/Frosch-

48.  Erzählhaltung/neutral/kritisch/parodistisch/satirisch/ironisch/berichtend/humoristisch

49.  Distanz

50.  Erzählzeit/erzählte  Zeit

51.  Rückblendetechnik

52.  Innerer Monolog

53.  Bewusstseinsstrom

54.  Kritik

55.  Werkimmanente Interpretation

56.  Textexterne Interpretation

57.  Verfredungseffekt

58.  Kurzgeschichte

59.  Novelle

60.  Roman/traditonell/modern/postmodern/interkulturell

 

KAYNAKÇA

Schwelke, Günther: Literatur Lexikon. Metzler,1990

Wellek, Rene: Grundbegriffe der Literaturkritik. Kohlhammer,1990

Von Wilpert, Gero: Sachwörterbuch der Literatur. Kröner,1979

Best, Otto F.: Handbuch literarischer Fachbegriffe.Fischer,2000

Kißling, Walter: Deutsche Dichtung in Epochen. Metzler,1993

Vardar,Berke (1998), Açıklamalı Dilbilim Terimleri Sözlüğü, ABC, İstanbul

 

ALM 217 Gramer III
 

ALM 225 Edebi Metinler I

 

Bu derste, Alman edebiyatında Hümanizma, Barok, Aydınlanma, Klasik, Romantizm, Realizm, Natüralizm ve Modern – Postmodern dönemlerine ilişkin kısa öykü, novel ve roman türleri seçme metinler bağlamında okunarak, biçim ve içerik açısından çözümlenmesi amaçlanmaktadır. Biçim incelemesinde eserin bütün kurgu özellikleri, içerik incelemesinde de konu, sorun, , karakter analizi, motif ve sembol yapısı irdelenmektedir.  Dersin eğitim öğretim dili Almanca.

 

 

1)    Wolfgang Borchert: Nachts schlafen die Ratten doch

2)    Marie Luise Kaschnitz: Das dicke Kind

3)    Heinrich Böll: Anekdote zur Senkung der Arbeitsmoral

4)    Theodor Storm: Immensee

5)    Thomas Mann: Der Tod in Venedig

6)    Franz Kafka: Die Verwandlung

7)    Johann Wolfgang von Goethe : Die Wahlverwandtschaften

8)    Gerhadt Hauptmann: Rose Bernd

9)    Theodor Fontane: Effi Briest

10)   Gotthold Ephraim Lessing: Nathan der Weise

 

KAYNAKÇA

Schwelke, Günther: Literatur Lexikon. Metzler,1990

Manfred Durzak: Deutsche Gegenwartsliteratur

Hans Gerd Rötzer: Geschichte der deutschen Literatur

Walter Kißling: Deutsche Dichtung in Epochen

Barbara Baumann: Deutshe Literatur in Eopochen

Wolfgang Beutin: Deutsche Literaturgeschichte

 

 

ALM 221 Söz Varlığı Alıştırmaları I

 

İkinci sınıftaki Söz Varlığı Alıştırmaları I dersi kelime dağarcığı bakımından artık belirli bir hazırbulunuşluğa sahip olan öğrencilerin bu kelime haznelerini edebi alana yaymayı hedeflemektedir. Ortaçağ edebiyatından başlayarak Realizm akımına kadar, edebi örnekler üzerinde kullanılan kelimeler analiz ediliyor. Örneğin: Wather von der Vogelweide – Der Reichston, Gryphius-Grimmelshausen, Lessing-Nathan der Weise vs. Her çağ tarihçesi ve akım özellikleriyle tanıtılıyor. Döneme ait önemli yazarların hayatları ve eserleri öğrenciye sunuluyor. Yazarların eserlerinde kullandıkları dil ve üslup özellikleri Söz Varlığı kapsamında öğrencilerle birlikte tartışılıyor. Öğrenci hem okuyarak, hem dinleyerek, hem de metnin analizini yaparak kelime dağarcığını geliştiriyor. Bunun ötesinde Alman Dili ve Edebiyatı alanına bir giriş yapmış oluyor.

Yöntem: Power Point sunum-Anlatım, Okuma; Analiz, Soru-Cevap, Tartışma.

Ders Almanca verilmektedir, okumalar sonrasındaki tartışma bölümünde Türkçe destek sağlanır.  Ders için ara ve final sınavı yapılmaktadır.

Derste materyal ya da kaynak olarak Anabilim Dalımız kütüphanesinde bulunan klasiklerden faydalanılmaktadır.

 

ALM 229 Dilbilim Temel Kavramları I
ALM 218 Gramer IV
 

ALM 226 Edebi Metinler II

 

Bu derste, Alman edebiyatında Hümanizma, Barock, Aydınlanma, Klasik, Romantizm, Realizm, Natüralizm ve Modern – Postmodern dönemlerine ilişkin kısa öykü, novel ve roman türleri seçme metinler bağlamında okunarak, biçim ve içerik açısından çözümlenmesi amaçlanmaktadır. Biçim incelemesinde eserin bütün kurgu özellikleri, içerik incelemesinde de konu, sorun, , karakter analizi, motif ve sembol yapısı irdelenmektedir.  Dersin eğitim öğretim dili Almanca.

 

 

 

1)    Wolfgang Borchert: Nachts schlafen die Ratten doch

2)    Marie Luise Kaschnitz: Das dicke Kind

3)    Heinrich Böll: Anekdote zur Senkung der Arbeitsmoral

4)    Theodor Storm: Immensee

5)    Thomas Mann: Der Tod in Venedig

6)    Franz Kafka: Die Verwandlung

7)    Johann Wolfgang von Goethe : Die Wahlverwandtschaften

8)    Gerhadt Hauptmann: Rose Bernd

9)    Theodor Fontane: Effi Briest

10)   Gotthold Ephraim Lessing: Nathan der Weise

 

KAYNAKÇA

Schwelke, Günther: Literatur Lexikon. Metzler,1990

Manfred Durzak: Deutsche Gegenwartsliteratur

Hans Gerd Rötzer: Geschichte der deutschen Literatur

Walter Kißling: Deutsche Dichtung in Epochen

Barbara Baumann: Deutshe Literatur in Eopochen

Wolfgang Beutin: Deutsche Literaturgeschichte

 

 

ALM 222 Söz Varlığı Alıştırmaları I

 

Söz Varlığı Alıştırmaları II dersi artık öğrencinin kapsamlı ve edebiyat alanında yeterli kelime hafızasına binaen Alman Edebiyatının seçkin eserlerinin okunmasını hedefler. Aydınlanma Çağı sonrası Alman Edebiyatından örnekler seçilerek her bir öğrenciye bir eser teslim edilir. Belirtilen süre zarfında öğrenci eseri okuyup öğrenci arkadaşlarına detaylı bir analizini sunmakla görevlidir.  Öğrenciden beklenilen; eseri okuduktan sonra olay örgüsünü, kişiler kadrosunu, zaman ve mekân tasvirlerini, anlatılan zaman ve anlatı zamanı gibi eser tahlilinde kendisine ilk derslerde Power Point ile öğretilen analizi gerçekleştirmesidir.  Dönemin sonunda öğrenci adedince eser tanımış olan sınıf Alman Edebiyatına artık daha aşina bir duruma gelmiştir.  Ayrıca Söz Varlığı Alıştırmaların çerçevesinde daha yetkindir.

Yöntem: Power-Point-Anlatım, Okuma, Sunum, Tartışma.

Ders Almanca verilmektedir. Konular anlatıldıktan sonra, hep birlikte soru ve cevap şeklinde tartışılmaktadır. Derste bir ara ve final sınavı ile bir sunum yapılmaktadır.

Derste materyal ya da kaynak olarak slaytlar kullanılmaktadır. Slaytlar çeşitli bilimsel kitaplardan ve internetten oluşturulmuştur.

 

ALM 230Dilbilim Temel Kavramları II
ALM 311 Edebi Türler I
 

ALM 313 Dilbilim I

 

Derste öncelikle Alman Dili ve edebiyatına katkıda bulunan  önemli kişiler ele alınmaktadır. Daha sonra dilin doğuşu ve yazının ortaya çıkması üzerinde durulmaktadır. Bu bağlamda insanın gelişim evreleri ve buna paralel olarak dilin gelişmesi konu edinmektedir. Ardından dünyadaki alfabeler, yazı türleri, diller, dil aileleri, Almancadaki yazının gelişim evreleri irdelenmektedir. Söz konusu konular ele alındıktan sonra dilbilimin alanları tanıtılmaktadır. Bu bağlamda yaklaşık otuza yakın dilbilim alanları üzerinde durulmaktadır. Son olarak sözdizim konusu ayrıntılarıyla irdelendikten sonra geleneksel dilbilgisine göre uygulamalı olarak tahtada örnekler yapılmaktadır.

Dersin amacı öğrenciye dilbilim konusunda altyapıyı oluşturacak genel bilgiler vermek ve bu alanda yetkin kılmak.

Dönem başında her öğrenciye dilbilimin alanlarından bir tanesi sunum olarak verilmekte ve dönem sonunda her öğrenci almış olduğu konuda sunum yapmaktadır.

Yöntem: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sunum

Ders Almanca verilmektedir. Konular anlatıldıktan sonra, hep birlikte soru ve cevap şeklinde tartışılmaktadır. Derste bir ara ve final sınavı ile bir sunum  yapılmaktadır.

Derste materyal ya da kaynak olarak tarafımdan hazırlanan slaytlar kullanılmaktadır. Slaytlar çeşitli bilimsel kitaplardan, internetten, Almanya’daki üniversitelerden edindiğim materyaller harmanlanarak oluşturulmuştur. Ders sırasında öğrencilere de verilmektedir. Öğrencilere ayrıca dersle ilgili çeşitli kaynakçalar önerilmekte ve verilmektedir.

 

KAYNAKÇA

Ders için hazırlanan slaytlar

AKSAN, Doğan. Her Yönüyle Dil. Cilt: I, II, III, TDK, Ankara, 1987, 1982, 1982.

CONRAD, Rudi: Kleines Wörterbuch sprachwissenschaftlicher Terimini. Leipzig 1981.

FISCHER, Hans-Dieter: (Einführung in die deutsche Sprachwissenschaft. Ein Arbeitsbuch. München 1987.

GROSS, Harro: Einführung in die germanistische Linguistik. München 1990.

KIRAN, Zeynel: Dilbilim Akımları. Ankara1986.

LEWANDOWSKI, Theodor: Linguistisches Wörtebuch. Heidelberg 1990.

ULRICH, Winfried: Linguistische Grunfbegriffe. Kiel 1972.

VATER, Heinz. Einführung in die Sprachwissenschaft. München, 1999.

VARDAR, Berke: Açıklamalı Dilbilim Terimleri Sözlüğü. İzmir 1988.

 

 

ALM 315 Alman Kültür Tarihi I

 

3. yıl öğrencilerine okutulan Alman Kültür Tarihi dersi, iki yarıyılı kapsıyor. Dersin amacı, Alman filolojisine devam eden öğrencilerin bu disiplinin zorunlu bir unsurunu teşkil eden ilgili ülkenin kültür tarihi hakkında tarihsel perspektiften bakarak bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.

Derste şu konular işleniyor:

·         Almanya’nın kısa tarihçesi

·         Alman kültürünün tarihsel kökleri

·         Almancanın dünya dilleri arasındaki konumu ve özellikleri

·         Alman yazınının ortaya çıkışı

·         Almancanın diğer dillerle kültürel yakınlığı

·         Alman eğitim sistemi

·         Almanya’da sanat, edebiyat, müzik, tiyatro ve folklör.

KAYNAKÇA

Wilhelm Gössmann: Deutsche Kulturgeschichte im Grundriß, Grupello Verlag, 2006.

Heinz Fischer: Deutsche Kultur/Eine Einführung, Erich-Schmidt Verlag.

Walter Mönch: Kleines Deutsches Kultur-Lesebuch, Heidelberg.

 

 

ALM 317 Çeviri Almanca-Türkçe V

 

Öncelikle çeviri konusunda bazı önemli kavramlar ve kurallar verildikten sonra çeviri türleri ve edebi çeviri konusunda genel bir bilgi verilmektedir. Bu bağlamda edebi çevirinin özellikleri, dikkat edilmesi gereken huşular konu edinmektedir. Daha sonra Alman Edebiyatından başta roman, hikâye, masal, şiir gibi çeşitli edebi türler olmak üzere her alandan bir metin Almancadan Türkçeye çevrilmektedir. Örneğin çeşitli edebi metinler, gazete haberleri, güncel konular, ekonomi ya da kültürel metinler vs. Bu neden derste tek tip değil çeşitli değişik metin türlerinin yapılmasına özen gösterilmektedir. Böylelikle öğrenciler her türden bir edebi metni çevirme fırsatı bulmaktadır. Metinler önceden öğrencilere verilmekte, öğrenciler evde çeviriyi yapıp derse gelmekte ve cümleler tek tek tahtada tahlil edilerek ve incelenerek detaylı bir biçimde her yönüyle ortaya konarak çevrilmektedir.

Dersin amacı Almancadan Türkçeye edebi metinlerin çevirisi konusunda öğrencinin yeteneğini geliştirmek ve gelecekte tek başına çeviri yapabilecek duruma getirmek.

Yöntem: Cümle tahlili, Tartışma, Ödev

Ders Türkçe olarak anlatılmaktadır ancak örnekler tahtada Almancadan Türkçeye çevrilmektedir. Her cümle her yönüyle detaylı bir biçimde incelenmekte ve tartışılmaktadır. Çeviri sırasında çeviri teknikleri, kuralları ve kalıpları uygulamalı olarak gösterilmektedir. Ayrıca öğrencilere çeviri yeteneklerini geliştirebilmeleri için çeviri metinleri ödev olarak verilmektedir. Derste bir ara ve final sınavı ve bir sunum değerlendirilmektedir.

Derste materyal ya da kaynak olarak Alman Edebiyatından çeşitli edebi metinler, gazete, dergi ya da internetten seçilen metinler kullanılmaktadır. Öğrencilere dersle ilgili çeşitli kaynakçalar da önerilmekte ve verilmektedir.

 

KAYNAKÇA

ALBRECHT, Jörn (1998): Linguistik und Übersetzung. Max Niemeyer Verlag. Tübingen.

HÖNIG, G. Hans (l982):  Strategie der Übersetzung. Ein Lehr-und Arbeitsbuch. Gunter Narr Verlag,Tübingen.

KOLLER, Werner (1992): Einführung in die Übersetzungswissenschaft. Quelle & Meyer, Heidelberg.

KOLLER, Werner (1972): Grundprobleme der Übersetzungstheorie. Unter besonderer Berücksichtigung schwe­disch-deutscher Übersetzungsfälle. Francke, Bern/München.

MOUNIN, Georges (1967): Die Übersetzung. Geschichte Theorie Anwendung. München.

REISS, Katharina (1976): Texttyp und Übersetzungsmethode. Groos, Heidelberg.

STEUERWALD, Karl (1998): Almanca Türkçe Sözlük. ABC Kitabevi Yayın ve Dağıtım A.Ş., İstanbul.

STEUERWALD, Karl (1998): Türkçe Almanca Sözlük. ABC Kitabevi Yayın ve Dağıtım A.Ş., İstanbul.

STOLZE, Radegundis (1992): Hermeneustisches Übersetzen. Gunter Narr Verlag Tübingen.

STOLZE, Radegundis (1994): Übersetzungstheorien. Eine Einführung. Tübingen.

STÖRIG, H. J. (Hrsg.)(1963): Das Problem  der Übersetzung. Darmstadt.

WAHRIG, Gerhard (2000): Deutsches Wörterbuch. Bertelsmann Lexikon Verlag. München.

WILLS, Wolfram (1977): Übersetzungswissenschaft, Probleme und Methoden. Stuttgart.

ZENGİN, Dursun (2016): Edebi Çevirinin Özellikleri. Tiydem Yay. Kayseri.

ZENGİN, Dursun (2011): Alman Edebiyatı. Başından 19. Yüzyıla Kadar. Edebi Devirler, Önemli Yazarlar, Eserleri ve Eserlerden Okuma Parçaları. Pelikan Yay. Ankara.

ZENGİN, Dursun (2011): Alman Edebiyatı. 19. Yüzyıldan Günümüze Kadar. Edebi Devirler, Önemli Yazarlar, Eserleri ve  Eserlerden Okuma Parçaları. Pelikan Yay. Ankara.

 

ALM 310 Edebi Türler II
ALM312 Dilbilim II
 

ALM 314 Alman Kültür Tarihi II

 

3. yıl öğrencilerine okutulan Alman Kültür Tarihi dersi, iki yarıyılı kapsıyor. Dersin amacı, Alman filolojisine devam eden öğrencilerin bu disiplinin zorunlu bir unsurunu teşkil eden ilgili ülkenin kültür tarihi hakkında tarihsel perspektiften bakarak bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.

Derste şu konular işleniyor:

·         Almanya’nın kısa tarihçesi

·         Alman kültürünün tarihsel kökleri

·         Almancanın dünya dilleri arasındaki konumu ve özellikleri

·         Alman yazınının ortaya çıkışı

·         Almancanın diğer dillerle kültürel yakınlığı

·         Alman eğitim sistemi

·         Almanya’da sanat, edebiyat, müzik, tiyatro ve folklör.

KAYNAKÇA

Wilhelm Gössmann: Deutsche Kulturgeschichte im Grundriß, Grupello Verlag, 2006.

Heinz Fischer: Deutsche Kultur/Eine Einführung, Erich-Schmidt Verlag.

Walter Mönch: Kleines Deutsches Kultur-Lesebuch, Heidelberg.

 

 

ALM 316 Çeviri Türkçe-Almanca I

 

Öncelikle çeviri konusunda bazı önemli kavramlar ve kurallar verildikten sonra çeviri türleri ve edebi çeviri konusunda genel bir bilgi verilmektedir. Bu bağlamda edebi çevirinin özellikleri, dikkat edilmesi gereken huşular konu edinmektedir. Daha sonra Türk Edebiyatından başta roman, hikâye, masal, şiir gibi çeşitli edebi türler olmak üzere her alandan bir metin Türkçeden Almancaya çevrilmektedir. Örneğin çeşitli edebi metinler, gazete haberleri, güncel konular, ekonomi ya da kültürel metinler vs. Bu neden değişik metin türlerinin yapılmasına özen gösterilmektedir. Metinler önceden öğrencilere verilmekte, öğrenciler evde çeviriyi yapıp derse gelmekte ve cümleler tek tek tahtada tahlil edilerek ve incelenerek detaylı bir biçimde her yönüyle ortaya konarak çevrilmektedir.

Dersin amacı Türkçeden Almancaya edebi metinlerin çevirisi konusunda öğrencinin yeteneğini geliştirmek ve gelecekte tek başına çeviri yapabilecek duruma getirmek.

Yöntem: Cümle tahlili, Tartışma, Ödev

Ders Türkçe olarak anlatılmaktadır. Her cümle tahtada her yönüyle detaylı bir biçimde incelenmekte ve tartışılmaktadır. Çeviri sırasında çeviri teknikleri, kuralları ve kalıpları uygulamalı olarak gösterilmektedir. Ayrıca öğrencilere çeviri yeteneklerini geliştirebilmeleri için çeviri metinleri ödev olarak verilmektedir. Derste bir ara ve final sınavı yapılmaktadır.

Derste materyal ya da kaynak olarak Türk Edebiyatından çeşitli edebi metinler, gazete, dergi ya da internetten seçilen metinler kullanılmaktadır. Öğrencilere dersle ilgili çeşitli kaynakçalar da önerilmekte ve verilmektedir.

 

KAYNAKÇA

ALBRECHT, Jörn (1998): Linguistik und Übersetzung. Max Niemeyer Verlag, Tübingen.

ERKMAN-AKERSON, Fatma (1989):  Anlam-Çeviri- Karşılaştırma. İstanbul.

GÖKTÜRK, Akşit (l994): Çeviri Dillerin Dili. Yapı Kredi Yay. İstanbul.

KOLLER, Werner (1992): Einführung in die Übersetzungswissenschaft. Quelle & Meyer, Heidelberg.

KÖKSAL, Dinçay (1995): Çeviri Kuramları. Ankara.

STEUERWALD, Karl (1998): Almanca Türkçe Sözlük. ABC Kitabevi Yayın ve Dağıtım A.Ş., İstanbul.

STEUERWALD, Karl (1998): Türkçe Almanca Sözlük. ABC Kitabevi Yayın ve Dağıtım A.Ş., İstanbul.

STÖRIG, H. J. (Hrsg.)(1963): Das Problem  der Übersetzung. Darmstadt.

WAHRIG, Gerhard (2000): Deutsches Wörterbuch. Bertelsmann Lexikon Verlag. München.

WILLS, Wolfram (1977): Übersetzungswissenschaft, Probleme und Methoden. Stuttgart.

ZENGİN, Dursun (2006): Almancaya Çevrilen Türk Masallarında Çeviri Sorunları. TDK Yay. Ankara.

ZENGİN, Dursun (2016): Edebi Çevirinin Özellikleri, Tiydem Yay. Kayseri.

 

 

ALM 411 Yeni Alman Edebiyatı Tarihi

 

Bu derste, 16. yy.’dan başlayarak 19. yy’ın sonuna kadar geçen süredeki toplumsal, tarihsel, kültürel ve ekonomik olayların edebiyata nasıl yansıyıp onu nasıl biçimlendirdiğini, hangi akımlara neden olduğunu önemli temsilcileri ve yapıtları ile incelenecektir. Bu ders, Humanist akımdan başlayarak, Barock, Aydınlanma, Klasik, Romantizm, Realizm ve Natüralizm dönemlerini kapsamaktadır. Keşif Çağı (1453 İstanbul’un Fethi, Matbaa, Amerika ve diğer kıtalar gibi önemli olaylar), Din Savaşları (1618- 1648), İmparatorluk ve Derebeyliklerden Ulus devletlere (Fransız İhtilali) , Sanayileşme ve sonuçları gibi olguların edebi metinlere yansıması seçme eserlerin analizi ile ele alınmaktadır. Ayrıca dönemin filozoflarının da kuram ve yaklaşımları ele alınacaktır. Başlıca yazarlar, filozoflar ve eserler olarak;

 

1)    Desiderius Erasmus von Rotterdam: Lob der Torheit

2)    Martin Luther

3)    Hans Jacop Christoffel von Grimmelshausen: Der abenteuerliche Simplizissimus Teutsch

4)    Immanuel Kants Philosophie

5)    Gotthold Emprahim Lessing: Nathan der Weise

6)    Johann Wolfgang ve Goethe ile Friedrich Schiller

7)    Novalis: Heinrich von Ofterdingen

8)    Theodor Storm: Der Schimmelreiter

9)    Arthur Schopenhauer und Friedrich Nietzsche

10)  Gerhard Hauptmann: Die Weber

 

KAYNAKÇA

Schwelke, Günther: Literatur Lexikon. Metzler,1990

Aytaç, Gürsel: Yeni Alman Edebiyatı Tarihi. Gündoğan, 1992

Manfred Durzak: Deutsche Gegenwartsliteratur

Hans Gerd Rötzer: Geschichte der deutschen Literatur

Walter Kißling: Deutsche Dichtung in Epochen

Barbara Baumann: Deutshe Literatur in Eopochen

Wolfgang Beutin: Deutsche Literaturgeschichte

 

 

 

ALM 413 Dilbilim III
 

ALM 415 Alman Dil Tarihi  I

 

Son sınıfta bir ders yılı boyunca okutulan Alman Dil Tarihi dersinde sırasıyla şu konular işleniyor:

·         Dil tarihinin kuramsal esasları (betimleme yöntemleri, betimlemenin boyutları ve betimleme düzeyleri)

·         Dil ve dil araştırmasının tarihselliği

·         Dilsel dönüşüm ve süreklilik

·         Almanca öncesi dönem(Hint-Avrupa dilleri; Cermen dilleri; diğer dil grupları)

·         Dönemlerine göre Almanca (Eski Yüksek Almanca, Orta Yüksek Almanca, Yeni Yüksek Almanca)

·         Standart Almancanın Oluşum ve Gelişim Süreçleri:

o    Barok ve Aydınlanma (1650-1770)

o    Klasik ve Romantik (1770-1830)

o    Realizm (1830-1920)

o    Yeni Eğilimler (1920’den Günümüze)

KAYNAKÇA

Gerhart Wolff: Deutsche Sprachgeschichte von den Anfängen bis zur Gegenwart. A. Francke Verlag, Tübingen u. Basel, 2004.

Dtv_Atlas/Deutsche Sprache

Wilhelm Schmidt: Geschichte der deutschen Sprache/Ein Lehrbuch für das germanistische Studium. S. Hirzel Verlag, Stuttgart, 2007.

 

 

 

 

 

ALM 417 Çeviri Almanca-Türkçe II

 

Türkçe-Almanca Çeviri dersi artık her iki dilde belirli bir hazır bulunuşluğa sahip olan öğrenciye çeviri konusunda pratik kazandırma ve çeviri tekniklerini hatırlatmayı hedeflemektedir. İlk derslerde çeviri konusunda önemli kavramlar ve kurallar öğrenciye yeniden hatırlatılır. Devamında roman, hikâye, masal, şiir gibi çeşitli edebi türler olmak üzere her alandan metinler Türkçeden Almancaya çevrilmektedir. Değişik türde metinle temas etmeleri öğrencilerin her türden metne aşina olmasını sağlamaktadır. Metinler her derste öğrencilere verilmekte. Kelimeler ve gramer yapıları analiz edildikten sonra tartışılarak çeviri gerçekleştirilmektedir.

Yöntem: Cümle tahlili, Çeviri karşılaştırmaları, Tartışma, Ödev

Ders Almanca anlatılmaktadır ancak örnekler tahtada Türkçeden çevrilmektedir. Çeviri esnasında her defasında yeniden çeviri teknikleri, kuralları ve kalıpları uygulamalı olarak gösterilmektedir. Ayrıca öğrencilere çeviri yeteneklerini geliştirebilmeleri için çeviri metinleri ödev olarak verilmektedir. Derste bir ara ve final sınavı ve bir sunum değerlendirilmektedir.

Derste materyal ya da kaynak olarak çeşitli edebi metinler, gazete, dergi ya da internetten seçilen metinler kullanılmaktadır.

 

 

ALM 412 Çağdaş Alman Edebiyatı Tarihi

 

Bu derste, 20. yy’ın başından itibaren toplumsal, tarihsel, kültürel ve ekonomik olaylar ile I. ve II. Dünya Savaşı’nın sonuçlarının ve 1945 sonrası Almanya’sının yeniden inşa dönemi, Berlin Duvarı’nın yıkılması ve Almanya’nın Birleşmesi ile birlikte edebiyatta cereyan eden akımların edebiyat aracılığıyla nasıl biçimlendirildiğini, önemli temsilcileri ve yapıtları ile incelenecektir. Empresyonizm, Sembolizm, Yıkıntı Edebiyatı, Grup 47, Yeni Nesnelcilik ve Yeni Bireycilik gibi akımlar yön verici yazarların yapıtları çoğulcu yöntemle incelenerek analiz edilir. Dersin eğitim öğretim dili Almanca.

 

1.    Heinrich Mann:  Professor Unrat

2.    Thomas Mann:  Der Tod in Venedig

3.    Franz Kafka:  Das Schloss

4.    Alfred Döblin:  Berlin Alexanderplatz

5.    Günter Grass:  Die Blechtrommel

6.    Heinrich Böll:  Die verlorene Ehre der Katharina Blum

7.    Friedrich Dürrenmatt: Der Besuch der alten Dame

 

 

KAYNAKÇA

Schwelke, Günther: Literatur Lexikon. Metzler,1990

Aytaç, Gürsel: Çağdaş Alman Edebiyatı Tarihi.Babil, 2005

Manfred Durzak: Deutsche Gegenwartsliteratur

Hans Gerd Rötzer: Geschichte der deutschen Literatur

Walter Kißling: Deutsche Dichtung in Epochen

Barbara Baumann: Deutshe Literatur in Eopochen

Wolfgang Beutin: Deutsche Literaturgeschichte

 

 

ALM 414 Kültürlerarasılık

 

31 Ekim 1961 tarihinde Türkiye ile Almanya arasında imzalanan “İşgücü  Antlaşması” ile Türkiye’den Almanya’ya çok sayıda insan göç etmiştir. Günümüzde yaklaşık üç milyon vatandaşımız Almanya’da yaşamaktadır. Bu olgunun elbette tarihi, sosyal ve kültürel yansımaları olmuştur. Bu göç ile birlikte göçmenlere ait kimlikler ve anılar da Almanya’ya göç etmiştir. 1970’lerden başlayarak zamanla göçmenler yeni yurtlarında anılarını, yaşanmışlıklarını ve günümüz Almanya’sında karşılaştıkları sorunları edebiyata, filme ve müziğe aktarmaya başlarlar, yani Alman toplumunda biz de varız demeye başladılar. Birinci kuşak göçmen yazarlar ayrılık, yalnızlık, yabancılık ve ayrımcılık, dışlanma gibi konulara eğildiler. İkinci kuşak göçmen yazarlar ise, bireyi ön plana çıkartıp soru sormalarını, çözüm arayışına girmelerini sağlayarak, kimlik sorunsallarını çözmelerine yardımcı olacak her türlü aracı kullanma eğiliminde göstermektedir. Bu kuşak yazarlar, Alman dilini Alman meslektaşları kadar ustaca kullanarak değişik edebiyat ödüllerine layık görülmektedirler. Dersin eğitim öğretim dili Almanca.

 

1)Aras Ören 1939 –  (Was will Niyazi in der Naunynstraße)

2Yüksel Pazarkaya 1940- (Der Drachen im Baum)

3Şinasi Dikmen 1945- (Wir werden das Knoblauchkind schon schaukeln)

4Saliha Scheinhardt  1946- (Frauen, die sterben, ohne daß sie gelebt hätten)

5Emine Sevgi Özdamar 1946- (Das Leben ist eine Karawanserei)

6Alev Tekinay 1951- (Der weinende Granatapfel)

7Renan Demirkan 1955- (Schwarzer Tee mit drei Stück Zucker)

8Osman Engin 1960- (Kanaken-Gandhi)

9Zafer Şenocak 1961- (Gefährliche Verwandtschaft)

10Feridun Zaimoğlu 1964- (Liebesbrand)

11Yade Kara 1965- (Selam Berlin, Cafe Cyprus)

12Hatice Akyün 1969- (Einmal Hans mit scharfer Sauce)

13Selim Özdoğan 1971- (Die Tochter des Schmidts)

 

KAYNAKÇA

Ackermann, Irmgard (1996). Fremde Augenblicke. Mehrkulturelle Literatur in Deutschland. Bonn

Bhabhas, Homi (1994). The Location of Culture. London

Blioumi, Aglaia (2001). Interkulturalität als Dynamik. Tübingen

Blioumi, Aglaia (2002).  Migration und Interkulturalitaet in neueren literarischen Texten. München

Chiellino, Carmine (2000).  “Literatur der türkischen Minderheiten”, Interkulturelle Literatur in Deutschland. Stuttgart/Weimar

Carmine, Chiellino(2007). Interkulturelle Literatur in Deutschland. Stuttgart

Hofmann, Michael(2006). Interkulturelle Literaturwissenschaft. Paderborn

Hofmann, Michael(2013) Deutsch-türkische Literaturwissenschaft. Würzburg

Kuruyazıcı, Nilüfer (2006). Wahrnehmung des Fremden. Istanbul

Şahin, Birsen (2010).  Almanya`daki Türkler. Ankara

von der Grün, Max (1975). Leben im gelobten Land. Darmstadt

Wierlacher, Alois(2003) Interkulturelle Germanistik. Stuttgart

 

 

ALM 416 Alman Dil Tarihi  II

 

Son sınıfta bir ders yılı boyunca okutulan Alman Dil Tarihi dersinde sırasıyla şu konular işleniyor:

•    Dil tarihinin kuramsal esasları (betimleme yöntemleri, betimlemenin boyutları ve betimleme düzeyleri)

•    Dil ve dil araştırmasının tarihselliği

•    Dilsel dönüşüm ve süreklilik

•    Almanca öncesi dönem(Hint-Avrupa dilleri; Cermen dilleri; diğer dil grupları)

•    Dönemlerine göre Almanca (Eski Yüksek Almanca, Orta Yüksek Almanca, Yeni Yüksek Almanca)

•    Standart Almancanın Oluşum ve Gelişim Süreçleri:

o    Barok ve Aydınlanma (1650-1770)

o    Klasik ve Romantik (1770-1830)

o    Realizm (1830-1920)

o    Yeni Eğilimler (1920’den Günümüze)

Bu ders için tavsiye edilen kitaplar:

•    Gerhart Wolff: Deutsche Sprachgeschichte von den Anfängen bis zur Gegenwart. A. Francke Verlag, Tübingen u. Basel, 2004.

•    Dtv_Atlas/Deutsche Sprache

•    Wilhelm Schmidt: Geschichte der deutschen Sprache/Ein Lehrbuch für das germanistische Studium. S. Hirzel Verlag, Stuttgart, 2007.

 

ALM 418 Çeviri Türkçe-Almanca II

 

Derste öncelikle Türk Edebiyatından çeşitli edebi metinler, ayrıca ekonomi, siyasi, kültürel, teknik gibi çeşitli alanlardan metinler Türkçeden Almancaya çevrilmektedir. Seviye olarak ağır metinler söz konusudur. Metinler önceden öğrencilere verilmekte, öğrenciler evde çeviriyi yapıp derse gelmekte ve cümleler tek tek tahtada tahlil edilerek ve incelenerek detaylı bir biçimde her yönüyle ortaya konarak çevrilmektedir.

Dersin amacı Türkçeden Almancaya edebi metinlerin çevirisi konusunda öğrencinin yeteneğini geliştirmek ve gelecekte tek başına çeviri yapabilecek duruma getirmek.

Yöntem: Cümle tahlili, Tartışma, Ödev

Ders Türkçe olarak anlatılmaktadır. Her cümle tahtada her yönüyle detaylı bir biçimde incelenmekte ve tartışılmaktadır. Çeviri sırasında çeviri teknikleri, kuralları ve kalıpları uygulamalı olarak gösterilmektedir. Ayrıca öğrencilere çeviri yeteneklerini geliştirebilmeleri için çeviri metinleri ödev olarak verilmektedir. Derste bir ara ve final sınavı yapılmaktadır.

Derste materyal ya da kaynak olarak Türk Edebiyatından çeşitli edebi metinler, gazete, dergi ya da internetten seçilen metinler kullanılmaktadır. Öğrencilere dersle ilgili çeşitli kaynakçalar da önerilmekte ve verilmektedir.

 

KAYNAKÇA

ALBRECHT, Jörn (1998): Linguistik und Übersetzung. Max Niemeyer Verlag, Tübingen.

ERKMAN-AKERSON, Fatma (1989):  Anlam-Çeviri- Karşılaştırma. İstanbul.

GÖKTÜRK, Akşit (l994): Çeviri Dillerin Dili. Yapı Kredi Yay. İstanbul.

KOLLER, Werner (1992): Einführung in die Übersetzungswissenschaft. Quelle & Meyer, Heidelberg.

KÖKSAL, Dinçay (1995): Çeviri Kuramları. Ankara.

STEUERWALD, Karl (1998): Almanca Türkçe Sözlük. ABC Kitabevi Yayın ve Dağıtım A.Ş., İstanbul.

STEUERWALD, Karl (1998): Türkçe Almanca Sözlük. ABC Kitabevi Yayın ve Dağıtım A.Ş., İstanbul.

STÖRIG, H. J. (Hrsg.)(1963): Das Problem  der Übersetzung. Darmstadt.

WAHRIG, Gerhard (2000): Deutsches Wörterbuch. Bertelsmann Lexikon Verlag. München.

WILLS, Wolfram (1977): Übersetzungswissenschaft, Probleme und Methoden. Stuttgart.

ZENGİN, Dursun (2006): Almancaya Çevrilen Türk Masallarında Çeviri Sorunları. TDK Yay. Ankara.

ZENGİN, Dursun (2016): Edebi Çevirinin Özellikleri, Tiydem Yay. Kayseri.

 

 

ALM 400 Bitirme Ödevi

 

Bilimsel çalışma tekniklerini öğretmek. Öğrenciye bilimsel bir çalışmanın nasıl yapılacağı konusunda yardımcı olmak. Bu bağlamda bilimsel çalışmanın ön hazırlığı, yazılma aşaması ve teknikleri konusunda yardımcı olmak.

Ders Türkçe olarak verilmektedir. Konuşma saatlerinde öğrenciye zorlandığı konularda yardımcı olunmaktadır.